Регламент Експертної ради

 

Редакція № 1 Регламенту ЕР КПД
ЗАТВЕРДЖЕНО
09 вересня 2013 р. Координаційною радою
Всеукраїнської правозахисної спілки
«Коаліція з протидії дискримінації в Україні»
(протокол № 3)

РЕГЛАМЕНТ
Експертної ради
Коаліції з протидії дискримінації в Україні

I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Експертна рада Коаліції з протидії дискримінації в Україні (далі — «Рада») — дорадчий орган, що об’єднує експертів та експерток у галузі прав людини та протидії дискримінації.

1.2.  Скорочена назва Ради: ЕР КПД.

1.3.  Рада не є юридичною особою.

1.4.  Основними формами роботи Ради є засідання та комунікація в електронній розсилці.

II.  ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

2.1.  Основний зміст діяльності Ради — вироблення експертних пропозицій та інших рекомендацій щодо діяльності (експертне супроводження) Коаліції з протидії дискримінації в Україні (далі — «КПД»).

2.2. Рада надає консультаційну та іншу технічну допомогу організаціям, установам, відомствам, іншим органам, що реалізують або планують реалізовувати діяльність у галузі прав людини та протидії дискримінації.

III.  РЕГЛАМЕНТ РАДИ

3.1.  Статус Ради, зміст її діяльності, засади членства в Раді, порядок організації її роботи та прийняття нею рішень визначаються Регламентом Ради (далі — «Регламент»), що затверджується Координаційною радою КПД (далі — «Коордрада»).

3.2.  Зміни до Регламенту вносяться Коордрадою за власною ініціативою Коордради або за поданням Ради.

IV.  СКЛАД РАДИ

4.1.  Членство в Раді є індивідуальним, базується на експертних знаннях і досвіді члена/членкині Ради, належить йому/їй персонально та, відповідно, не належить організації, установі чи відомству, до складу якої/якого входить або в якій/якому працює член/членкиня Ради.

4.2.  Початковий склад Ради затверджує Коордрада.

4.3.  Коордрада може прийняти до складу Ради нового члена / нову членкиню на підставі відповідної заяви претендента/претендентки в разі його/її відповідності критеріям експертності, викладеним у розділі V, та за умови підтримки цієї кандидатури більшістю чинних членів/членкинь Ради.

4.4.  Експерт/експертка приймається до складу Ради на термін до Міжнародного дня прав людини (10 грудня) включно найближчого парного року, після чого його/її участь у Раді може бути продовжена на чергову дворічну каденцію.

4.5. Член/членкиня Ради не може доручити іншому представникові/представниці (працівникові/працівниці) своєї чи іншої організації, установи чи відомства брати участь у роботі Ради від його/її імені.

4.6.  Члени та членкині Ради зобов’язані виконувати рішення та доручення Ради, прийняті за їхньої згоди.

4.7.  Коордрада може прийняти рішення про виключення члена/членкині Ради зі складу Ради на таких підставах:

1)  за невідвідування засідань Ради три рази поспіль або три рази протягом календарного року без поважних причин;

2)   за невиконання рішень і доручень Ради;

3)   за інше порушення Регламенту.

4.8.  Член/членкиня Ради може вийти зі складу Ради за своєю особистою заявою. В такому разі датою виходу члена/членкині Ради з її складу вважається дата доведення такої заяви до відома Коордради.

4.9. Члени та членкині Ради іменується експертами/експертками Коаліції з протидії дискримінації в Україні і мають право публічно користуватися цим статусом.

4.10.  Кожен член / кожна членкиня Ради мають у Раді власну сферу експертної компетенції, яку погоджує Коордрада з урахуванням особистих відомостей про члена/членкиню Ради.

V.  КРИТЕРІЇ ЕКСПЕРТНОСТІ

5.1.  Кожен із членів / кожна з членкинь Ради повинен/повинна відповідати довільним чотирьом із таких шести критеріїв:

  1. Принаймні трирічний сукупний досвід роботи у проектах, що реалізовувалися/реалізовуються в Україні у сфері захисту чи просування прав людини, зокрема у галузі протидії дискримінації.
  2. Досвід перебування на керівних (менеджерських) посадах у проектах, що реалізовувалися/реалізовуються в Україні у сфері захисту чи просування прав людини, зокрема у галузі протидії дискримінації.
  3. Досвід перебування на керівних посадах в організаціях громадянського суспільства правозахисної спрямованості.
  4. Закінчена вища освіта.
  5. Наявність друкованих публікацій з питань прав людини або протидії дискримінації. — Не враховуються: публіцистичні матеріали невеликого обсягу (статті для газет, журналів, блогів), інформаційно-освітні матеріали невеликого обсягу (ліфлети, буклети, листівки і т. ін.). Під «невеликим обсягом» розуміється обсяг до 3 000 знаків, уключаючи недруковані. Враховуються: звіти за результатами наукових досліджень, статті у наукових виданнях, методичні посібники, розділи в збірниках аналітичного, методичного, наукового характеру. Враховуються публікації у співавторстві.
  6. Дві письмові рекомендації, враховані Коордрадою.

VI.  СЕКРЕТАР/СЕКРЕТАРКА ТА ЗАСТУПНИК/ЗАСТУПНИЦЯ СЕКРЕТАРЯ/СЕКРЕТАРКИ РАДИ

6.1.  Для забезпечення ефективності та професійності своєї роботи Рада призначає секретаря/секретарку Ради та заступника/заступницю секретаря/секретарки Ради терміном на один рік.

6.2.  Секретар/секретарка та заступник/заступниця секретаря/секретарки Ради можуть бути призначені як із числа членів/членкинь Ради, так і з числа залучених фахівців/фахівниць.

6.3.  Функції та повноваження секретаря/секретарки Ради:

1)  формування проекту порядку денного засідань Ради за пропозиціями членів Ради, Коордради або учасників КПД;

2)   скликання засідань Ради;

3)   організаційне забезпечення засідань Ради;

4)  фіксація осіб, присутніх на засіданнях Ради, в реєстраційному листі;

5)  адміністрування електронної розсилки Ради та винесення в ній питань на обговорення;

6)  формулювання питань для голосування в електронній розсилці Ради;

7)  протоколювання роботи Ради;

8)  адміністрування офіційної електронної поштової скриньки Ради;

9)  інформування членів та членкинь Ради з актуальних питань її діяльності;

10)  інформування третіх сторін про діяльність Ради;

11)  підписання вихідних документів Ради;

12)  формування та зберігання архіву Ради (як у паперовій, так і в електронній формах);

13)  забезпечення або контроль виконання рішень і доручень Ради.

6.4.   Заступник/заступниця секретаря/секретарки Ради призначається для надання всебічної допомоги секретарю/секретарці Ради у виконанні його/її функцій та повноважень.

6.5. Заступник/заступниця секретаря/секретарки Ради виконує функції та здійснює повноваження секретаря/секретарки Ради в разі відрядження, відпустки, хвороби секретаря/секретарки Ради та в інших ситуаціях, за яких секретар/секретарка Ради не може виконувати свої функції та здійснювати свої повноваження.

6.6.  Секретар/секретарка Ради може доручити своєму заступникові / своїй заступниці виконання окремих функцій чи здійснення окремих повноважень з числа зазначених у п. 6.3 цього Регламенту на постійній основі.

6.7. Рада звільняє з посади секретаря/секретарку та заступника/заступницю секретаря/секретарки Ради:

1)   у зв’язку з закінченням каденції;

2)   у зв’язку з неналежним виконанням функцій та здійсненням повноважень, визначених у п. 6.3;

3)  на підставі заяви секретаря/секретарки або заступника/заступниці секретаря/секретарки Ради про бажання припинити свою роботу на цих посадах.

6.8. Секретар/секретарка та заступник/заступниця секретаря/секретарки Ради можуть офіційно виступати від імені Ради, але не мають права висловлювати власну позицію як позицію Ради.

VII.  ЗАСАДИ РОБОТИ В РАДІ

7.1.  Секретар/секретарка, заступник/заступниця секретаря/секретарки та інші члени/членкині Ради виконують свої функції та здійснюють свої повноваження на громадських засадах, якщо не обумовлено інакше.

7.2.  Секретар/секретарка та заступник/заступниця секретаря/секретарки Ради можуть виконувати свої функції та здійснювати свої повноваження на оплачуваних засадах.

7.3.     Окремі члени/членкині Ради можуть отримувати гонорари за свою експертну роботу в Раді.

7.4.    Організації та проекти можуть надавати Раді технічну (зокрема, фінансову) допомогу на запит та/або за погодженням із Коордрадою.

VIII.  ЗАСІДАННЯ РАДИ ТА ПОРЯДОК
ПРИЙНЯТТЯ РАДОЮ РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННЯХ

8.1.   Засідання Ради призначаються Коордрадою, коли в тому є необхідність, і скликаються секретарем/секретаркою Ради.

8.2.   Засідання Ради є правомочним, коли в ньому бере участь принаймні п’ятеро членів/членкинь Ради. Факт участі в засіданні засвідчується особистим підписом члена/членкині Ради в реєстраційному листі.

8.3.  Засідання Ради проводяться в очному або дистанційному режимі з використанням сучасних технологій аудіовізуальної комунікації, таких як, наприклад, інтернет-зв’язок через програму Skype.

8.4.   При плануванні засідання обираються такі дата, час і місце, які влаштовують більшість членів/членкинь Ради.

8.5.  Про неможливість узяти участь у засіданні член/членкиня Ради повинен/повинна повідомити секретаря/секретарку Ради завчасно. В іншому разі відсутність на засіданні визнається такою, що мала місце без поважних причин.

8.6.    На початку засідання Рада:

1)  призначає головуючого/головуючу (такою особою може бути як секретар/секретарка Ради чи його/її заступник/заступниця, так і будь-який інший член / інша членкиня Ради);

2) затверджує порядок денний, виходячи з його проекту, попередньо сформованого секретарем/секретаркою Ради за пропозиціями Коордради та/або членів/членкинь Ради, а також, за потреби, часові рамки обговорення включених до порядку денного питань.

8.7.  Під час засідання головуючий/головуюча надає слово учасникам/учасницям засідання, відкриває, модерує та закриває дискусії, слідкує за дотриманням порядку денного та часових рамок, визначених для розгляду питань порядку денного.

8.8.  На засідання Ради з правом дорадчого голосу чи для доповіді з конкретних питань можуть бути запрошені треті особи — сторонні експерти/експертки, представники/представниці недержавних, зокрема донорських організацій, державних органів та установ тощо, які не є членами/членкинями Ради. Запрошені особи не беруть участі в голосуванні при прийнятті Радою рішень.

8.9.   Третіх осіб запрошує на засідання особа, яка входить до складу Коордради, Коордрада в цілому або секретар/секретарка Ради з обов’язковим попереднім повідомленням про це членів/членкинь Ради через електронну розсилку Ради.

8.10.  Особі, яка з тих чи інших причин регулярно запрошується на засідання Ради, може бути надано за рішенням Ради статус спостерігача/спостерігачки при Раді з відповідним протокольним обґрунтуванням та обов’язковим зазначенням часових рамок перебування такої особи у статусі спостерігача/спостерігачки.

8.11. Слово для виступу під час засідань запрошеним особам надається головуючим/головуючою.

8.12.  При прийнятті на засіданні рішень Рада прагне до консенсусу, який визначається як відсутність голосів «проти».

8.13.   Якщо досягнення консенсусу є неможливим, Рада приймає рішення більшістю голосів членів/членкинь Ради, що зареєструвалися на засіданні. При цьому аргументована позиція тих, хто проти, може бути занесена до протоколу.

IX.  ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК
ПРИЙНЯТТЯ РАДОЮ РІШЕНЬ В ЕЛЕКТРОННІЙ РОЗСИЛЦІ

9.1.  Для забезпечення комунікації між членами Ради створюється така, що функціонує у закритому режимі, електронна розсилка у форматі ґуґл-групи або аналогічному.

9.2.   До електронної розсилки Ради підключаються за посадою члени/членкині Коордради, секретар/секретарка та заступник/заступниця секретаря/секретарки Ради.

9.3.   До електронної розсилки Ради, крім осіб, зазначених у п. 9.2, за рішенням Ради можуть бути тимчасово підключені інші особи, на підставі відповідного обґрунтування та з визначенням часових рамок їхньої участі в розсилці.

9.4.   Питання для обговорення вносяться в електронній розсилці Ради будь-якою особою, підключеною до розсилки.

9.5.   Рішення в режимі електронної комунікації приймаються шляхом висловлення членами/членкинями Ради своєї позиції протягом трьох календарних днів, причому першим днем уважається дата внесення відповідного питання на розгляд чи голосування.

9.6. Рішення в режимі електронної комунікації вважається прийнятим на підставі консенсусу, тобто за відсутності голосів «проти». У разі, якщо досягнення консенсусу є неможливим, Рада приймає рішення більшістю голосів членів/членкинь Ради. При цьому аргументована позиція тих, хто проти, може бути занесена до протоколу.

9.7.  Датою набрання чинності рішенням, прийнятим в електронній розсилці, є день, наступний за останнім днем терміну голосування, встановленого відповідно до п. 9.5.

X.  ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

10.1.  Робота Ради документується у протоколах, які є документами, що підтверджують прийняття Радою рішень (рекомендацій, висновків тощо).

10.2.   Рішення, прийняті Радою в електронній розсилці, фіксуються у протоколі наступного засідання Ради.

10.3.  Протокол роботи Ради виноситься на погодження в електронній розсилці Ради протягом п’яти робочих днів після засідання Ради.

10.4.   Оригінал протоколу підписується поаркушно головуючим/головуючою на засіданні та секретарем/секретаркою Ради.

10.5. Текст протоколу або його частини (витяг із протоколу) може бути розіслано секретарем/секретаркою Ради усім зацікавленим сторонам після його погодження в електронній розсилці Ради.

10.6. Регламент, склад Ради, анонси засідань Ради, інформаційні повідомлення про засідання Ради, що відбулися, витяги з протоколів засідань Ради можуть публікуватися на сайті КПД.

10.7.   Рада має свою офіційну електронну поштову скриньку.

10.8.  Джерелом офіційної інформації про хід роботи Ради та зміст прийнятих нею рішень є протоколи (витяги з протоколів), а також інформаційні повідомлення, які публікуються на сайті КПД.

10.9.  Члени/членкині Ради, спостерігачі/спостерігачки при Раді та інші особи, запрошені до участі в засіданнях, зобов’язуються:

1)   не розголошувати третім особам думки одне одного / одна одної, висловлені під час засідань та в електронній розсилці Ради, задля забезпечення найбільшої свободи дискусій;

2)    у разі звернення третьої особи з проханням роз’яснити причини прийняття Радою того чи іншого рішення рекомендувати такій особі направити Раді письмовий запит.

10.10.  На початку засідання Ради головуючий інформує запрошених осіб про політику конфіденційності в роботі Ради, викладену в підпункті 1 п. 10.9 Регламенту.

10.11.  Відповідно до потреби секретар/секретарка Ради забезпечує висвітлення її діяльності шляхом інформування зацікавлених сторін про плановані та проведені засідання, обговорювані Радою питання, прийняті Радою рішення.

10.12. Публічно виступати від імені Ради з того чи іншого питання має право спеціально уповноважений на це Радою член (спеціально уповноважена на це членкиня) Ради, що має бути відображено у відповідному протоколі роботи Ради.

Завантажити Регламент Експертної ради