ПОЛОЖЕННЯ
про Коаліцію з протидії дискримінації в Україні

 

I.            Статус, найменування, територія діяльності та місцезнаходження Коаліції

1.        Коаліція з протидії дискримінації в Україні (далі за текстом — «Коаліція») є всеукраїнською спілкою, яка об’єднує в своїх лавах організації громадянського суспільства (громадські, благодійні та інші організації), а також індивідуальних експертів/експерток, — які мають спільне прагнення до подолання дискримінації в усіх соціальних сферах та щодо всіх людей.

2.        Коаліція створена початково як національна недержавна громадська правозахисна ініціатива шляхом підписання 5 квітня 2011 року українськими неурядовими організаціями спеціального Меморандуму.

3.        При потребі Коаліція легалізує свою діяльність у встановленому законодавством порядку в статусі спілки об’єднань громадян.

4.        Коаліція може бути зареєстрована як юридична особа на підставі власного відповідного рішення, прийнятого загальними зборами Коаліції.

5.        Найменування Коаліції:

5.1.       повне — Всеукраїнська правозахисна спілка «Коаліція з протидії дискримінації в Україні»,

5.2.       скорочене — ВПС «Коаліція з протидії дискримінації в Україні».

6.        Назви Коаліції:

6.1.       повна — Коаліція з протидії дискримінації в Україні,

6.2.       скорочена — КПД.

7.        Коаліція діє на території України у відповідності до законодавства України.

8.        Місцезнаходженням Коаліції є м. Київ.

9.        Адреса місцезнаходження Коаліції визначається Коордрадою Коаліції.

II.         Мета та основні завдання Коаліції

10.     Мета Коаліції — сприяння реальному забезпеченню в Україні принципу громадянської рівності для всіх людей, незалежно від певних соціальних (групових) чи індивідуальних ознак, визнаних у міжнародному, європейському та національному праві підставами для захисту від дискримінації; сприяння розвиткові, розширенню та вдосконаленню системи захисту прав і свобод людини в Україні, дальшому розвиткові правозахисного руху та громадянського суспільства; представництво, реалізація та захист інтересів суб’єктів, які входять до її складу.

11.     Основні завдання Коаліції:

11.1.     сприяння прийняттю в Україні базового антидискримінаційного закону, що покликаний конкретизувати та розвинути нормативно-процесуальні основи протидії дискримінації в Україні;

11.2.     уніфікація базової термінології у сфері протидії дискримінації в межах правового поля України та приведення її у відповідність до права Європейського Союзу;

11.3.     сприяння включенню до національного законодавства широкого, але при цьому відкритого переліку експліцитно зазначених антидискримінаційних ознак, які відповідають вимогам часу;

11.4.     покращення знань і практичних навичок представників та представниць різних соціальних і професійних груп у сфері адвокатування антидискримінаційних ініціатив.

12.     Інші завдання Коаліції конкретизуються у спеціальних програмних документах Коаліції.

13.     Ознаки, за якими Коаліція пропонує заборонити дискримінацію:

13.1.     раcа та колір шкіри (термін «раса» вживається з метою забезпечення захисту від дискримінації особам, які помилково вважаються такими, що належать до певної раси; будь-які теорії, що засновані на існуванні різних «рас» або намагаються виокремити та розрізнити «раси», Коаліцією заперечуються);

13.2.     етнічне походження;

13.3.     мова спілкування;

13.4.     громадянство [включаючи його відсутність або подвійне (множинне) громадянство];

13.5.     стать (дискримінація за ознакою статі включає в себе, поміж іншим, дискримінацію за ознаками вагітності, народження дитини або догляду за дитиною);

13.6.     вік;

13.7.     сексуальна орієнтація (сексуальна орієнтація означає гетеросексуальну, гомосексуальну або бісексуальну орієнтацію та відповідну сексуальну поведінку);

13.8.     ґендерна ідентичність [дискримінація за ознакою ґендерної ідентичності включає дискримінацію з причини бажання особи змінити (відкоригувати) стать або за фактом зміни статі];

13.9.     стан здоров’я (в тому числі ВІЛ-статус);

13.10.  інвалідність (яка розуміється як результат взаємодії, що відбувається між людьми, які мають порушення здоров’я, і відносницькими та середовищними бар’єрами і яка заважає їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими);

13.11.  релігійні вірування (означають сповідування будь-якої традиційної релігії, нетрадиційного вірування або додержання певної системи подібних за природою філософсько-світоглядних переконань, а також належність до релігійної общини або організації);

13.12.  політичні та інші переконання;

13.13.  соціальний стан;

13.14.  майновий стан;

13.15.  сімейний стан (означає шлюбний статус, перебування у фактичному шлюбі або спільне проживання та піклування про дітей або батьків, уключаючи онуків/онучок, діда, бабу, всиновлювача/всиновлювачку, всиновлювано­го/всиновлювану та інших родичів/родичок, у тому числі тих, хто знаходиться на утриманні через вік або інвалідність);

13.16.  місце проживання (включаючи відсутність офіційної реєстрації, проживання в сільській місцевості / у місті, а також наявність статусу внутрішньо переміщених осіб);

13.17.  рід занять (уключаючи заняття, за які передбачено адміністративну відповідальність);

13.18.  належність до політичних партій, об’єднань громадян або профспілок;

13.19.  наявність судимості, досвід перебування в місцях позбавлення волі;

13.20.  інші антидискримінаційні ознаки, визначені законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або документами міжнародного права, які не вимагають ратифікації.

III.      Членство в Коаліції

14.     Членами/членкинями, або учасниками/учасницями, Коаліції можуть бути громадські та благодійні організації, легалізовані в Україні згідно з законодавством, інші організації громадянського суспільства, а також індивідуальні експерти/експертки з проблематики діяльності Коаліції, — які висловлюють готовність брати участь у діяльності Коаліції відповідно до цього Положення.

15.     Для набуття членства в Коаліції:

15.1.     організація підписує Меморандум Коаліції від 5 квітня 2011 року та подає заяву про вступ до Коаліції із протоколом (витягом із протоколу), який містить відповідне рішення уповноваженого керівного статутного органу організації, що подає заяву,

15.2.     індивідуальний експерт / індивідуальна експертка подає особисту письмову заяву, резюме та — за наявності — список своїх публікацій за проблематикою діяльності Коаліції.

16.     Суб’єкти, які брали участь в установчих зборах Коаліції як спілки об’єднань громадян 15 липня 2012 року (організації та індивідуальні експерти/експертки) є членами/членкинями Коаліції за фактом участі в установчих зборах і вважаються засновниками/засновницями Коаліції.

17.     Якщо представник/представниця певної організації підписала Меморандум Коаліції від 5 квітня 2011 року, але цією організацією не подано документів на вступ до Коаліції у відповідності до підпункту 15.1 цього Положення, така організація вважається асоційованою учасницею Коаліції, щодо якої діють обмеження, визначені пунктом 41 цього Положення.

18.     Коаліція приймає рішення про прийняття заявника/заявниці до свого складу на підставі поданої ним/нею заяви (документів) та за наявності двох позитивних рекомендацій від чинних членів/членкинь Коаліції.

19.     Якщо двох позитивних рекомендацій щодо прийняття заявника/заявниці до складу Коаліції немає, заявник/заявниця може бути залучений/залучена до Коаліції на правах спостерігача/спостерігачки (з правом брати участь в обговореннях, напрацюванні рішень, але без права брати участь у голосуваннях).

20.     Члени/членкині Коаліції зобов’язані виконувати покладені на них Коаліцією обов’язки.

21.     Вихід із Коаліції відбувається: у випадку організації — на підставі заяви її керівника/керівниці; у випадку індивідуального члена/членкині — на підставі особистої мотивованої заяви (в обох випадках — із дня доведення такого рішення до відома Коаліції).

22.     Член/членкиня Коаліції може бути виключений/виключена з її складу за рішенням більшості інших членів та членкинь Коаліції.

IV.        Організаційний устрій Коаліції

23.     Найвищим органом управління Коаліції є загальні збори Коаліції, які працюють у режимі очних зборів або в режимі електронної комунікації.

24.     Постійно діючим керівним органом Коаліції є Координаційна рада Коаліції (далі — Коордрада).

25.     Коордрада складається із трьох осіб, якими є співголови Коаліції.

26.     Посадовими особами Коаліції є співголови Коаліції, секретар/секретарка Коаліції та місцеві координатори/координаторки Коаліції.

27.     Співголови Коаліції обираються загальними зборами Коаліції із числа представників/представниць організацій—учасниць Коаліції або індивідуальних членів/членкинь Коаліції.

28.     Організаційно-технічне забезпечення діяльності Коаліції здійснює секретаріат на чолі із секретарем/секретаркою Коаліції.

29.     Секретар/секретарка Коаліції призначається і звільняється Коордрадою.

30.     Коаліція створює за потреби постійні або тимчасові органи для реалізації окремих напрямів діяльності чи виконання окремих завдань.

31.     У складі Коаліції функціонує Експертна рада, яка об’єднує експертів та експерток із проблематики діяльності Коаліції. Діяльність Експертної ради Коаліції регламентується окремим положенням, затверджуваним Коордрадою.

32.     Функції та повноваження загальних зборів:

32.1.     прийняття до Коаліції нових членів/членкинь;

32.2.     затвердження Положення про Коаліцію, внесення до нього змін;

32.3.     затвердження стратегічного плану Коаліції;

32.4.     схвалення зовнішніх документів Коаліції, адресованих органам державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктам суспільно-політичного життя, в тому числі позиційних документів Коаліції з певної проблематики (ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: голос «проти» такого схвалення зараховується в разі наявності заперечних аргументів; факт наявності чи відсутності таких аргументів визначає Коордрада);

32.5.     прийняття спеціальних програмних документів Коаліції;

32.6.     виключення з Коаліції її членів/членкинь.

33.     Функції та повноваження співголів Коаліції:

33.1.     репрезентація Коаліції у відносинах із третіми особами, у тому числі пряме мовлення в інформаційних повідомленнях Коаліції, а також у спілкуванні з мас-медіа;

33.2.     підписання зовнішніх документів Коаліції;

33.3.     робота із залучення до Коаліції нових учасників/учасниць;

33.4.     інші дії без доручення від імені Коаліції;

33.5.     головування на очних загальних зборах Коаліції;

33.6.     відвідання від Коаліції заходів відповідного спрямування (конференцій, нарад, семінарів тощо);

33.7.     реалізація спільно із секретаріатом Коаліції її рішень.

34.     Функції та повноваження Коордради:

34.1.     затвердження операційних (річних) планів роботи Коаліції, розроблених у відповідності до стратегічного плану Коаліції;

34.2.     надання егіди Коаліції для проведення окремих заходів партнерськими організаціями чи окремими діячами/діячками в контексті мети та завдань Коаліції;

34.3.     затвердження (схвалення) проектних заявок, спрямованих на реалізацію проектів під егідою Коаліції або організаційний розвиток самої Коаліції;

34.4.     обрання зі свого складу голови Коордради;

34.5.     затвердження положення про Експертну раду Коаліції, внесення до нього змін;

34.6.     скликання очних загальних зборів Коаліції;

34.7.     схвалення інформаційних повідомлень (прес-анонсів, прес-релізів тощо), що поширюються від імені Коаліції серед мас-медіа;

34.8.     тлумачення норм цього Положення.

35.     Співголови Коаліції самостійно визначаються сфери власної компетенції (розподіляють повноваження) на підставі письмових домовленостей між собою.

36.     Коордрада самостійно визначає порядок власної роботи.

37.     Коордрада має право виносити питання, віднесені до її компетенції, на обговорення в електронну розсилку Коаліції з метою врахування думок членів/членкинь Коаліції.

38.     Порядок переобрання співголів Коордради:

38.1.     співголова Коаліції переобирається на другий календарний рік, рахуючи першим рік його/її обрання, з ініціативи самого/самої співголови або з ініціативи загальних зборів;

38.2.     кандидатури на посаду співголови Коаліції висуваються шляхом самовисування протягом десяти днів, рахуючи першим день ініціювання перевиборів;

38.3.     голосування щодо висунутих кандидатур відбувається в електронній групі Коаліції протягом десяти календарних днів, рахуючи першим день оголошення про початок голосування; участь у голосуванні беруть організації-учасниці Коаліції (одна організація — один голос) та індивідуальні експерти/експертки Коаліції (одна особа — один голос);

38.4.     за наявності кількох кандидатур на одну посаду співголови рішення приймається на підставі рейтингу: обраним/обраною вважається той/та, за чию кандидатуру подано найбільше голосів;

38.5.     якщо одночасно відбуваються перевибори кількох співголів, на посади яких висунуто більше кандидатур, ніж кількість посад (наприклад, чотири кандидатури на дві посади), то рішення також приймається на підставі рейтингу: обраними вважаються ті, за чиї кандидатури подано найбільше голосів;

38.6.     кількість голосів у рейтинговому голосуванні вираховується як різниця між голосами, поданими за кандидатуру, та голосами, поданими проти кандидатури (наприклад, якщо «за» кандидатуру подано десять голосів, а «проти» — один голос, то рейтинговим числом буде дев’ять);

38.7.     якщо при перевиборах співголови (співголів) на одну посаду претендує одна особа, то рішення приймається в звичайному порядку, встановленому розділом VI цього Положення;

38.8.     після будь-якої персональної заміни в складі Коордради, співголови Коаліції переобирають голову Коордради зі свого складу;

38.9.     обмежень щодо кількості переобрань однієї й тієї ж особи на посаду співголови Коаліції або голови Коордради не встановлюється.

39.     Секретар/секретарка Коаліції забезпечує документування діяльності Коаліції, а також спільно з одним/однією зі співголів Коаліції організовує адміністрування електронної групи Коаліції, створеної на платформі Google(далі — «електронна група Коаліції»).

40.     Місцеві координатори/координаторки Коаліції призначаються Коордрадою для представництва Коаліції та координації її роботи на регіональному (місцевому) рівні. Місцеві координатори/координаторки Коаліції підзвітні Коордраді.

41.     Обмеження прав організацій, що є асоційованими учасницями Коаліції:

41.1.     присутність представника/представниці організації, що є асоційованою учасницею Коаліції, на очних загальних зборах Коаліції не береться до уваги при встановленні наявності кворуму;

41.2.     голоси асоційованих членів/членкинь Коаліції, подані «проти» певного рішення, яке приймається на рівні загальних зборів Коаліції в порядку досягнення консенсусу у відповідності до пункту 47 цього Положення, не беруться до уваги.

V.           Представництво організацій-учасниць у Коаліції

42.     Кожна організація-учасниця представлена в Коаліції своїм уповноваженим представником/своєю уповноваженою представницею, яким/якою є керівник/керівниця організації або інший її представник/інша її представниця, документально призначений/призначена організацією.

43.     Уповноважені представники/представниці організацій-учасниць є персональними членами/членкинями Коаліції.

44.     Організація, що входить до складу Коаліції, може замінити свого уповноваженого представника / свою уповноважену представницю через письмове інформування Коаліції про таку заміну.

45.     Для заміщення персональних членів/членкинь Коаліції на час їхньої відсутності чи на випадок неможливості їхньої персональної участі в роботі Коаліції, а також для допомоги персональним членам/членкиням у роботі в Коаліції відповідні організації-учасниці призначають заступників/заступниць персональних членів/членкинь Коаліції (не більше одного заступника / однієї заступниці для кожного персонального члена / кожної персональної членкині Коаліції).

VI.        Порядок прийняття та реалізації рішень Коаліції

46.     Суб’єктами прийняття рішень на рівні загальних зборів Коаліції є її персональні члени/членкині або їхні заступники/заступниці за принципом «одна організація-учасниця — один голос», а також індивідуальні експерти/експертки Коаліції, кожен/кожна з яких має один голос.

47.     Рішення Коаліції на рівні загальних зборів приймаються консенсусом, який розуміється як відсутність голосів «проти» (крім рішення про виключення організацій з Коаліції, які приймаються у відповідності до пункту 22 цього Положення, та з урахуванням застережень, що містяться в підпунктах 32.4 та 41.2 цього Положення, а також крім рішень, які приймаються шляхом рейтингового голосування, наприклад — рішень про переобрання співголів Коаліції).

48.     Загальні збори Коаліції працюють у постійному режимі у форматі електронної групи Коаліції, а також збираються очно у відповідності до потреби, але зазвичай раз на квартал.

49.     Очні загальні збори правомочні, якщо на них представлена більшість членів/членкинь Коаліції, не рахуючи асоційованих організацій-учасниць. У разі, якщо в роботі очних загальних зборів бере участь не більше половини членів/членкинь Коаліції (не рахуючи асоційованих), то рішення таких очних загальних зборів підлягають схваленню через електронну групу Коаліції.

50.     В електронній групі Коаліції питання на голосування ставляться будь-яким із співголів Коаліції, в тому числі — за пропозиціями членів/членкинь Коаліції.

51.     Термін обговорення та голосування за питанням, внесеним на розгляд загальних зборів Коаліції в електронній групі Коаліції, становить п’ять календарних днів, рахуючи першим день внесення питання на обговорення або голосування. Для обговорення та голосування одним/однією зі співголів може бути встановлений за наявності об’єктивних обставин менший термін (наприклад, при необхідності додержання певного дедлайну).

52.     Очні загальні збори Коаліції протоколюються окремими протоколами.

53.     Робота загальних зборів Коаліції у режимі електронної групи Коаліції також протоколюється (за наявності прийнятих рішень Коаліції).

54.     Вихідні документи Коаліції оформлюються секретаріатом Коаліції та підлягають схваленню Коордрадою або оформлюються безпосередньо Коордрадою.

VII.     Зовнішня репрезентація Коаліції

55.     Правом виступати від імені Коаліції користуються загальні збори Коаліції, Коордрада, кожен/кожна зі співголів окремо, а також речник/речниця Коаліції в разі його/її призначення у структурі Коаліції.

56.     Коордрада може надати право виступати від імені Коаліції з певного питання чи на певному заході іншому суб’єктові, ніж визначено попереднім пунктом, на підставі власного рішення, доведеного до відома Коаліції в цілому.

VIII.   Господарська діяльність Коаліції

57.     У статусі громадської ініціативи або спілки об’єднань громадян, легалізованої шляхом повідомлення про заснування, Коаліція не має власних коштів і майна та не здійснює господарської діяльності.

58.     Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коаліції може бути предметом проектів, виконуваних її організаціями-учасницями або зовнішніми донорськими організаціями.

IX.        Внесення змін до Положення про Коаліцію

59.     Зміни до цього Положення вносяться загальними зборами Коаліції в порядку, визначеному розділом VI цього Положення.

X.           Порядок ліквідації Коаліції

60.     Коаліція може бути ліквідована (розпущена, припинена) за її власним рішенням або інакшим чином у відповідності до законодавства України.

61.     Коаліція вважається такою, що припинила своє існування в разі, якщо в її складі лишається менше трьох членів/членкинь (учасників/учасниць).